YEAR
DISTRICT CHAIRMAN
1985-86
1986-87
1991-92
1995-96
1998-99
1999-2000
2002-03
2003-04
2004-05
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20
Prof. Roushanara Rahman
Majeda Haque
Farhat Rahim
Zeenat Akhand
Mahmuda Siddiqi
Nazneen Mahbub
Ranu Hafiz
Saiyidah Hafsa Alamgir
Samsi Ara Salam
Razia Sultana
Sophia Kabir
Shamsun Nahar Masud
Naz Afreen Rahman
Akhter Jahan
Suraiya Alam
Hosne Ara Chowdhury
Nahid Nawaz
Mariam Begum
Farida hashem
Nayar Islam
Naima Shakhawat
Momtaz Mahal Ranu